pravilnik nagradne igre SUPER BEŽIGRAD

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI „SUPER-BEŽIGRAD”

(v nadaljevanju PRAVILA)

1.       člen

(Splošne določbe)

 

(1)    Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre SUPER-BEŽIGRAD ” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka v Kinu Gledališču Bežigrad.

(2)    Organizator nagradne igre je KG 4LJUBLJANA, kulturne dejavnosti, d.o.o.., Kajuhova ulica 32, 1000 Ljubljana.

(3)    Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.kino-bezigrad.si.

 

2.       člen

(Trajanje nagradne igre)

 

(1)    Nagradna igra traja od vključno 25. 1. 2018 do vključno 14. 6. 2018. Zaključni dogodek in žreb bosta potekala predvidoma 15. 6. 2018 v Kinu Gledališču Bežigrad.  Točni datum in ura prireditve bo objavljena na spletni strani www.kino-bezigrad.si.

 

(2)    Trajanje nagradne igre, opredeljeno v teh pravilih, ter datum zaključnega dogodka in žreba sta informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorja nagradne igre lahko spremenita. Morebitne spremembe trajanja nagradne igre in datuma zaključnega dogodka in žreba bodo naknadno objavljene na spletni strani www.kino-bezigrad.si.

 

3.       člen

(Pogoji sodelovanja)

 

(1)    Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 

(2)    Uslužbenci organizatorja (vključno s študenti) ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma oseb povezanih z omenjeno akcijo in njihovi najbližji sorodniki, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

 

(3)    Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

 

4.       člen

(Način sodelovanja)

 

(1)    Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na blagajni Kina Gledališča Bežigrad izpolniti obrazec za prijavo, s katerim prejmejo kartico, na kateri so navedeni številka kartice ter njihovo ime in priimek. Kartice niso prenosljive. Sodelujoči nato ob ogledu filma iz izbora Super-Bežigrad na blagajni Kina Gledališča Bežigrad uslužbencu preda svojo kartico, na katero prejme žig. Sodelujoči lahko žig prejme na kartico neposredno pred ogledom filma.

(2)    Vsak film iz izbora Super-Bežigrad je ovrednoten z določenim številom točk, kot je razvidno iz 6.člena tega PRAVILNIKA.

(3)    Na zaključnem dogodku sodelujoči svojo kartico na blagajni Kina Gledališča Bežigrad preda uslužbencu, ki mu izroči tolikšno število kuponov za žreb, kolikor točk je sodelujoči zbral z ogledi filmov iz izbora Super-Bežigrad.

(4)    Za morebitno izgubo kartice sodelujočega, Organizator ne odgovarja in mu ni dolžan izdati nadomestne kartice.

(5)    Kartica s številko in imenom ter priimkom sodelujočega je pogoj za izročitev kuponov, ki sodelujejo v žrebu za glavno nagrado.

(6)    Sodelovanje v nagradni igri SUPER-BEŽIGRAD je mogoče tudi s poslanim elektronskim sporočilom na info@kino-bezigrad.si. Sporočilo mora vsebovati podatke sodelujočega (ime in priimek, naslov, e-mail in telefonsko številko)

 

5.       člen

(Zaključni dogodek in žreb)

 

(1)    Vsak sodelujoči, ki si v času trajanja nagradne igre ogleda najmanj en film iz nabora SUPER-BEŽIGRAD ali na info@kino-bezigrad.si pošlje sporočilo s potrebnimi vsebovanimi podatki, ima pravico, da na zaključnem dogodku sodeluje v žrebu. Točni datum in ura prireditve bo objavljena na spletni strani www.kino-bezigrad.si.

(2)    Žreb se opravi med vsemi prisotnimi na zaključnem dogodku 15. junija 2018. V primeru, ko se sodelujoči zaključne prireditve ne more udeležiti, lahko z ustreznim pooblastilom prenese pravico do sodelovanja na zaključni prireditvi na pooblaščenca. Pooblastilo mora vsebovati vse osebne podatke pooblaščenca in pooblastitelja (ime in priimek, naslov, EMŠO, telefonska številka). S pooblastilom se na pooblaščenca prenese le pravica do sodelovanja na zaključni prireditvi, pooblastitelj ostane prejemnik morebitne nagrade.

(3)    Če se sodelujoči zaradi kakršnegakoli vzroka ne more udeležiti zaključnega dogodka in nima pooblaščenca za sodelovanje na zaključnem dogodku, ne sodeluje pri žrebu.

(4)    Žreb se tako opravi med vsemi, ki so trenutno prisotni na zaključni prireditvi.

(5)    Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

6.       Člen

(Nabor filmov Super-Bežigrad)

 

 

PREDVIDEN ZAČETEK PREDVAJANJA

NASLOV

ŠT. TOČK

25. 1. 2018

Labirint: Zaton

2

15. 2. 2018

Črni panter

1

15. 3. 2018

Tomb Raider

3

22. 3. 2018

Ognjeni obroč: Vstaja

3

29. 3. 2018

Igralec št. 1

2

19. 4. 2018

Rampage: Veliko uničenje

3

3. 5. 2018

Maščevalci: Neskončna vojna

1

17. 5. 2018

Deadpool 2

1

24. 5. 2018

Solo: A Star Wars Story

1

7. 6. 2018

Jurski svet: Padlo kraljestvo

2

FILM PRESENEČENJA: Naslov in datum bo Organizator razkril tekom akcije z objavo na www.kino-bezigrad.si

4

 

 

Datumi začetka predvajanja izbranih filmov se lahko spremenijo. Predviden čas igranja izbranih filmov je 14 dni. Čas predvajanja posameznega filma se lahko skrajša ali podaljša, na kar vpliva dogovor med prikazovalcem (Kino Gledališče Bežigrad) in distributerjem posameznega filma.  Organizator bo morebitne spremembe, ki sledijo v primeru, da bi distributer iz predvajanja povsem umaknil kateri koli film iz izbora Super-Bežigrad, objavil na spletni strani www.kino-bezigrad.si.

 

7.       člen

(Izključitev vključitve v SMS klub)

 

(1)    Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

 

8.       člen

(Nagrade)

 

(1)    Glavna nagrada obsega potovanje v New York za 2 osebi, in sicer vključuje letalski vozovnici (odhod iz Ljubljane oziroma bližnjih letališč Trst, Benetke, Graz, Zagreb...., nastanitev in vstopnici za konferenco Comic Con. O nagradi bo zmagovalec obveščen na dan zaključnega dogodka.

(2)    Poleg glavne nagrade so v nagradnem skladu tudi druge nagrade, ki bodo objavljene na www.kino-bezigrad.si vsaj 15 dni pred žrebanjem.

(3)    Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 10 mesecev od izbora. Organizator je pri izročanju nagrade vezan na objavljene datume in na nakupne pogoje vstopnic Comic Cona v New Yorku.

(4)    Dobitnik glavne nagrade takoj po preverbi okoliščin, skladno s pogoji sodelovanja, kot izhajajo iz tega PRAVILNIKA, od organizatorja prejme potrdilo, s katerim mu organizator jamči izročitev nagrade skladno s PRAVILNIKOM.

(5)    Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške do letališča, parkirnino ipd.).

(6)    S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi PRAVILI in je seznanjen z dejstvom, da se lahko zaradi prejema glavne ali tolažilne nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru nosi vso finančno odgovornost in posledice sam.

(7)    Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

(8)    Nagrajenec se lahko nagradi odpove.

 

9.       člen

 (Izključitev odgovornosti organizatorja)

 

1.       Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.kino-bezigrad.si.

 

10.   člen

 (Varstvo osebnih podatkov)

 

(1)    S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh PRAVIL , sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2)    Z oddanim obrazcem za prijavo (v nadaljevanju PRIJAVA) sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S PRIJAVO se sodelujoči izrecno strinja tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglaša, da se jim s strani Organizatorja ali sponzorja/partnerja nagradne igre, po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov info@kino-bezigrad.si pošlje elektronsko pošto s svojo telefonsko številko in ključno besedo ODJAVA.

(3)    Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen povezanim osebam ali pogodbenim obdelovalcem in osebam določenim v tem PRAVILNIKU.

(4)    S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

 

11.   člen

(Reklamacije)

(1)    Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@kino-bezigrad.si.

12.   člen

 (Dodatne informacije o nagradni igri)

 

(1)    Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2)    Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Ljubljana, 22. 1. 2018